Leśny Bank Genów Kostrzyca FraxUmLBG

Rezultaty

CEL OGÓLNY PROJEKTU
Wzrost efektywnosci zarządzania oraz monitorowania obszarów NATURA 2000

REZULTAT PROJEKTU
Poprawa stanu ochrony gatunków objętych projektami na obszarach NATURA 2000

WSKAŹNIK REZULTATU
Liczba gatunków objętych ochroną w ramach projektu (szt.) - wartość docelowa 4 szt.