Leśny Bank Genów Kostrzyca FraxUmLBG

Obszary wsparcia


1. Bioróżnorodność i monitoring środowiska
2. Oszczędzanie energii, odnawialne źródła
3. Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego
4. Rozwój społeczny i regionalny
5. Kulturowe dziedzictwo
6. Badania naukowe i stypendia
7. Schengen i sprawy wewnętrzne
8. Godna praca i dialog trójstronny


Bioróżnorodność i monitoring środowiska

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów
Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemówCelem programu jest ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów poprzez realizację projektów zmierzających do zatrzymania procesu zmniejszania się oraz zanikania różnorodności biologicznej na terenie całego kraju, a w szczególności na obszarach Natura 2000.
Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze dwóch otwartych naborów wniosków, w tym jeden w ramach Funduszu Małych Grantów. Ponadto będzie wdrażany jeden projekt predefiniowany.

Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych
Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnychCelem programu jest poprawa efektywności i jakości monitoringu środowiska poprzez podniesienie jakości danych oraz informacji o środowisku. 
Program będzie realizowany głównie poprzez cztery projekty predefiniowane. Dodatkowo zostanie przeprowadzony otwarty nabór wniosków.


Oszczędzanie energii, odnawialne źródła

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza i zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosków. Ponadto będzie wdrażany jeden projekt predefiniowany.

Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - Obywatele dla Demokracji
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Fundusz będzie miał na celu wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie jego udziału 
w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartych naborów wniosków.

Rozwój społeczny i regionalny

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznychProgram ma na celu: poprawę opieki perinatalnej, lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej do potrzeb chronicznie chorych i osób starszych, zwiększenie profilaktyki raka w celu zmniejszenia zachorowalności na raka i wskaźnika umieralności w Polsce. 

Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosków. 

Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiCelem programu jest rozpoznanie determinantów społecznych nierówności w zdrowiu oraz późniejsze opracowanie międzysektorowej strategii w zakresie zmniejszania tych nierówności, jak również opracowanie programów promocji zdrowia / profilaktyki zdrowotnej, mających na celu ich ograniczenie.

W programie będzie wdrażany jeden projekt predefiniowany. Na podstawie rezultatów otrzymanych w wyniku wdrażania tego projektu zostanie ogłoszony otwarty nabór wniosków.

Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z...Celem programu jest osiągniecie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy zarówno między samymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i tymi jednostkami oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego czy przedsiębiorcami w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru czy rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. 

W ramach programu realizowany będzie projekt predefiniowany „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”, który będzie służył przygotowaniu potencjalnych beneficjentów do aplikowania w konkursie otwartym i realizacji projektów.

Kulturowe dziedzictwo

Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa

Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwaProgram ma na celu rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymianę dobrych praktyk z tego obszaru pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. 
Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartych naborów wniosków.

 

Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowegoCelem programu jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosku. 

Badania naukowe i stypendia

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez: zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami; rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze państw-darczyńców.

Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartych naborów wniosków. 

 

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza 

Celem programu jest propagowanie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami poprzez popularyzację i wsparcie badań naukowych. 
W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków oraz w ramach naboru w Funduszu Małych Grantów.

Schengen i sprawy wewnętrzne

Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych  

Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi...Program umożliwi wzrost bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę wydajności współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej (w tym handlu ludźmi) pomiędzy organami ścigania państw członkowskich strefy Schengen.  
W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków. Dodatkowo będzie wdrażany jeden projekt predefiniowany.

Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości

Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru...Celem programu jest bardziej przejrzysty i efektywny system sprawiedliwości w Polsce. 

Program będzie realizowany wyłącznie poprzez projekty predefiniowane.

 

Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych

Celem programu jest poprawa systemu więziennictwa zgodnie z międzynarodowymi instrumentami praw człowieka. 
Program będzie realizowany wyłącznie poprzez projekty predefiniowane.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płećCelem programu jest stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy urzędami centralnymi a jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, które bezpośrednio pracują z osobami dotkniętymi przemocą. Podniesienie kompetencji służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy przyczyni się z kolei do lepszego świadczenia usług w tym zakresie oraz stworzenia systemu reagowania na przemoc. Rozszerzenie działań skierowanych do osób stosujących przemoc doprowadzi do bardziej skutecznej ochrony ofiar, zmiany postaw i zachowań sprawców, co w konsekwencji pozwoli na powrót do prawidłowych relacji rodzinnych i społecznych.

Program będzie realizowany poprzez projekty predefiniowane. Dodatkowo zostanie przeprowadzony nabór wniosków.W programie na szczeblu centralnym będą wdrażane trzy projekty predefiniowane. Ponadto będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków w Funduszu Małych Grantów.

Godna praca i dialog trójstronny

Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego 

Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego Program koncentruje się na promowaniu agendy godnej pracy i wspieraniu dialogu trójstronnego. Celem programu są: udoskonalone struktury i praktyki dialogu społecznego i trójstronnego; udoskonalone rozumienie korzyści płynących z godnej pracy.

Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosków.