Leśny Bank Genów Kostrzyca FraxUmLBG

Zakończenie projektu FraxUmLBG

Zakończenie projektu FraxUmLBG

Status projektu: Zakończony; Okres realizacji: 01.03.2014 – 30.04.2017; Wartość projektu: 2 503 796,25 zł; Kwota dofinansowania: 1 913 635,73 zł.


W projekcie przewidziano zadania, które miały wpływ na poszerzenie wiedzy i doświadczenia Beneficjenta w zakresie przechowywania zasobów genowych gatunków drzew leśnych oraz w szeroko pojętym zakresie zmian, jakie zachodzą w siedliskach, w których występuje wiąz i jesion. Podczas monitoringu stanowisk wytypowanych do projektu okazało się, że kondycja zdrowotna wielu drzewostanów jesionu i wiązu oraz stan siedlisk, w których występują – jest bardzo niezadowalająca.
Do najczęściej spotykanych problemów należały:  mała liczebność populacji, zamieranie drzew, słaby urodzaj nasion lub nierównomierne obradzanie, brak gatunku na stanowisku. Ponad 80 % drzew wykazywało objawy porażenia patogenami grzybowymi. Przygotowanie nasion do przechowania, ich ocena oraz tworzenie zasobów tradycyjnych i kriogenicznych umożliwiło Beneficjentowi porównanie stanu zdrowotności drzew, z których pozyskano materiał ze stanem żywotności zebranych nasion. Po raz pierwszy w historii LBG Kostrzyca zabezpieczono zasoby genowe w postaci pędów z pąkami spoczynkowymi. Niezwykle ciekawym zadaniem okazała się ocena przydatności termoterapii w zwalczaniu patogenów grzybowych, które zasiedlają nasiona jesionu wyniosłego. Beneficjent przygotował bezpieczną dla nasion metodykę eliminacji patogenu z przechowywanych nasion jesionu. Jednocześnie Beneficjent przygotował szybki, molekularny test diagnostyczny na obecność patogenu H.fraxineus w tkankach jesionu wyniosłego. Dokonano oceny zmienności genetycznej jesionu wyniosłego w Polsce.  Promocja projektu, w postaci konferencji, konkursów, informatorów i publikacji - pozwoliła na rozpropagowanie informacji o pogorszaniu się stanu siedlisk wiązowych i jesionowych oraz umożliwiła dyskusję na temat możliwości poprawy tego stanu, szczególnie w kontekście zamierania gatunków objętych projektem.
Głównymi wnioskami po zakończeniu projektu są:
1. Siedliska  91E-0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz 91F-0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe są w przeważającej większości obszarów objętych projektem - w bardzo złej kondycji, wiele drzew jesionu i wiązów zamiera.
2. Przechowywanie zasobów genowych jesionu i wiązów w LBG Kostrzyca (w postaci nasion i pędów z pąkami spoczynkowymi) jest w tej chwili jedynym sposobem na zabezpieczenie istniejącej jeszcze puli genowej ww. gatunków w Polsce.
3. Należy dążyć do polepszania stanu siedlisk  91E-0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz 91F-0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, co winno być wspólnym przedsięwzięciem szerokiego grona specjalistów, zarówno przedstawiceieli organów administracji państwowej zajmujących się prawną ochroną środowiska, jak i naukowców oraz praktyków - leśnków.  

Osiągnięte wskaźniki:
Rezultaty projektu Wskaźnik Wartość uzyskana Wartość docelowa
Poprawa stanu ochrony gatunków objetych
projektami na obszarach NATURA 2000
Liczba gatunków objetych ochroną w ramach projektu (szt.) 4 4
 
Wskaźnik wyniku projektu Wartość uzyskana Wartość docelowa
Zorganizowanie olimpiady/konkursu [szt./liczba odbiorców] 1/615 1/615
Zorganizowanie konferencji/seminarium/warsztatów [szt./liczba odbiorców] 4/250 4/250
Opracowanie i druk folderów/ulotek/broszur [szt./nakład/liczba odbiorców] 2/3000/3000 2/3000/3000
Przygotowanie i wydanie artykułów edukacyjnych [szt./nakład/liczba odbiorców] 3/241500/1065500 3/241500/1065500
Budowa i obsługa stron internetowych / portali i wortali [szt./liczba odbiorców] 1/11476 1/11476

Opracowali: Małgorzata Pałucka, Michał Mysza