Bioróżnorodność i monitoring środowiska

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość programu z funduszy EOG: 20 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia

W ramach programu przewiduje się realizację projektów, które mają na celu:

  • zwiększenie potencjału dla efektywnego zarządzania obszarami Natura 2000 i ich monitorowania;
  • zwiększenie potencjału lokalnych ekosystemów przeciwko obcym gatunkom inwazyjnym;
  • wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dot. powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów;
  • zwiększenie potencjału ekologicznych organizacji pozarządowych promujących różnorodność biologiczną.

Sposób wyłaniania projektów

Planuje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków, w tym jeden w ramach Funduszu Małych Grantów. Ponadto będzie wdrażany jeden projekt predefiniowany.

W programie będą realizowane tzw. duże projekty oraz tzw. projekty małe, wsparte z Funduszu Małych Grantów. Fundusz Małych Grantów jest skierowany wyłącznie dla organizacji pozarządowych.

Nabór na projekty duże
Nabór na duże projekty będzie dofinansowany ze środków funduszy EOG w wysokości 13 190 181 euro. 

Uprawnieni beneficjenci
Beneficjentami mogą być m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe, nadleśnictwa, firmy prywatne, parki krajobrazowe, rezerwaty, parki narodowe, instytucje naukowe.

Wartość i poziom dofinansowania projektu
W dużych projektach minimalna wartość dofinansowania wynosi 170 000 euro, a maksymalna 800 000 euro. Poziom dofinansowania dużego projektu wynosi do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo nie jest wymagane.

Nabór na projekty małe
Całkowita wartość naboru na projekty małe w ramach Funduszu Małych Grantów wyniesie 4 235 294 euro, w tym z funduszy EOG 4 000 000 euro i 235 294 euro ze środków Operatora Programu.

Uprawnieni beneficjenci
Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe.

Wartość i poziom dofinansowania projektu
Wartość dofinansowania małych projektów w ramach Funduszu Małych Grantów wynosi od 50 000 euro do 250 000 euro. Poziom dofinansowania małego projektu wynosi do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w ramach Funduszu Małych Grantów nie jest wymagane.


Projekt predefiniowany
W ramach programu będzie realizowany projekt predefiniowany "Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów – ogólnopolska kampania informacyjna podnosząca świadomość nt. różnorodności biologicznej". Dofinansowanie projektu z funduszy EOG wynosi 743 750 euro. Projekt będzie wdrażany przez jeden z departamentów Ministerstwa Środowiska.


Więcej informacji

Ministerstwo Środowiska 
tel. 22 57 92 779, 22 57 92 772
e-mail: mfeog@mos.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
tel. 22 45 90 286, 22 45 90 485
e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl 

Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerstwo na poziomie programu: Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń z Norwegii (Climate and Pollution Agency)

Wartość programu z funduszy EOG: 15 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia
Głównym celem programu jest podniesienie jakości danych oraz informacji o środowisku. W szczególności celem jest poprawa efektywności i jakości monitoringu środowiska poprzez dostarczanie know-how, wiarygodnych źródeł danych i specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych i pomiarów, a także wzmocnienie działań kontrolnych poprzez zapewnienie odpowiednich procedur, narzędzi i sprzętu. Program ma również za zadanie wspieranie rozwiązań dotyczących wzmocnienia zdolności służb geodezyjnych i kartograficznych w zakresie korzystania z informacji przestrzennej obejmującej w szczególności hydrograficzne i hydrologiczne dane przestrzenne.

Sposób wyłaniania projektów
Program będzie wdrażany głównie poprzez cztery projekty predefiniowane, przy czym przewiduje się również przeprowadzenie otwartego naboru wniosków.

Nabór wniosków
Przewiduje się jeden nabór wniosków na kwotę 897 625 euro.

Uprawnieni beneficjenci
Jednostki sektora finansów publicznych

Wartość i poziom dofinansowania projektu
W ramach otwartego naboru minimalna kwota grantu wynosi 170 000 euro, maksymalna wartość grantu 897 625 euro. Poziom dofinansowania wynosi do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekty predefiniowane

Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie – projekt wdrażany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w partnerstwie z Norweskim Instytutem Badań Powietrza.

Dofinansowane projektu z funduszy EOG – 1 640 255 euro

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności Inspekcji Ochrony Środowiska do zapewnienia aktualnych i wiarygodnych danych na temat jakości powietrza w Polsce i odpowiedniego systemu informacji o jakości powietrza jak również wsparcie administracji odpowiedzialnej za zarządzanie jakością powietrza.

Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych – projekt wdrażany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w partnerstwie z Norweskim Instytutem Badań Powietrza.

Dofinansowane projektu z funduszy EOG – 5 954 459 euro

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności Inspekcji Ochrony Środowiska do zapewnienia odpowiednich i wiarygodnych danych o jakości powietrza w Polsce.

Monitoring efektów projektu PL 0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich, realizowanego w pierwszej edycji funduszy norweskich i EOG – projekt wdrażany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w partnerstwie z Agencją ds. Klimatu i Zanieczyszczeń w Norwegii.

Dofinansowane projektu z funduszy EOG – 1 700 000 euro

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, poprzez wzrost wydajności i doskonalenie pracy inspektorów. Ponadto, duży nacisk zostanie położony na zwiększenie świadomości społecznej i działania edukacyjne w zakresie monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowania i kontroli.

Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych – projekt wdrażany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy z Norweskim Urzędem ds. Kartografii.

Dofinansowane projektu z funduszy EOG – 3 400 000 euro

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu bazy przestrzennych danych tematycznych dotyczących środowiska przyrodniczego, w szczególności obejmujących dane hydrograficzne i hydrologiczne wraz z systemem jego zarządzania.

Więcej informacji
Ministerstwo Środowiska Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

tel. 22 57 92 779, 22 57 92 772
e-mail: mfeog@mos.gov.pl 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego


tel. 22 45 90 286, 22 45 90 485
e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

 

Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej do czego służą i jak nimi zarządzać. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich używanie. zamknij